چگونه یک استدیوی فیلمبرداری در دفتر کار ایجاد کنیم؟


انتخاب استراتژی مناسب

ویدئوهایـی کـه بـه سـبک بـزن در رویـی سـاخته میشـوند همـان بهتـر کـه سـاخته نشـوند. ایـن ویدئوهـا هیـچ فایدهـای بــرای کســب و کار شــما ندارنــد. امــا اگــر بــرای ایــن کار برنامــه و اســتراتژی داشــته باشــید، نتایــج بســیار خوبــی خواهیــد گرفـت. پـس قبـل از اینکـه سـراغ سـاختن پـروژه ویدئویـی برویـد بایـد کمـی فکـر کنیـد کـه اساسـا اسـتراتژی کلـی شـما بـرای ایـن کار چیسـت. در ادامـه سـه سـوال مطـرح میکنیـم کـه پاسـخ بـه آنهـا میتوانـد راهنمـای خوبـی بـرای خلـق یـک اسـتراتژی ویدئویـی مناسـب باشـد.

در هنگام انتخاب اتاق دقت کنید که ضمن داشتن اندازه مناسب، بیسروصدا و یا الاقل ساکتترین بخش ساختمان باشد. این موضوع برای ضبط با کیفیت صدا بسیار حائر اهمیت است بنابراین مکانی انتخاب کنید که تا حد امکان از اجتماع کارمندان شرکت دور باشد و دریچه کولر آن پرسروصدا نباشد.
به علاوه اندازه اتاق نه آنقدر کوچک باشد که جایی برای قدم زدن یا حرکت شما وجود نداشته باشد و نه آنقدر بزرگ که باعث اکو یا بازتاب صدا شود. یک اتاق ۵.۳ در ۵.۴ متر برای این منظور مناسب است.

 

تجهیزات ابتدایی مورد نیاز

فریــب کلمــه «ابتدایــی» را نخوریــد. یــک اســتودیوی ســاده میتوانــد بــرای ســاخت ویدئوهایــی بــا کیفیــت بــه کار گرفتــه شــود و پاســخگوی بســیاری از نیازهــای شــما و مخاطبانتــان باشــد. در ایــن قســمت حداقلهــای مــورد نیــاز بــرای برپایــی و راهانــدازی یــک اســتودیو ســاده را معرفــی میکنیــم.

دوربین

انتخــاب یــک دوربیــن مناســب کار چنــدان ســختی نیســت؛ کافــی اســت جســتجویی در اینترنــت و فروم هــای عکاســی و فیلمبــرداری داشــته باشــید و بــا بررســی نظــرات خریــداران و مشــورت بــا چنــد فـرد کار بلـد دوربیـن خوبـی متناسـب بـا بودجه تـان خریـداری کنیـد.

سه پایه دوربین

بــدون ســه پایــه بعیــد اســت بتوانیــد ویدیٔویــی بــدون لــرزش و حرفه ای ضبــط کنیــد. مخصوصــا بــرای دوربین های ســنگین کــه هـر چقـدر هـم قـوی باشـید بعـد از چنـد دقیقـه دسـتهای شـما خســته شــده و لــرزش شــروع می شــود.

میکروفن

دلخـوش بـه میکروفـون داخلـی دوربینتـان نباشـید؛ هـر چقـدر هـم بــا کیفیــت باشــد قــادر بــه ضبــط کــردن خــوب صــدای ســوژه هایی کــه چنــد متــر بــا شــما فاصلــه دارد نیســت مخصوصــا اگــر نویــز اسـتپ موتور دوربیـن هـم بـه ایـن صـدای ضعیـف اضافـه شـود.

دو عدد منبع نور

روشـنایی، یکـی از مهمتریـن فاکتورهای فیلمبـرداری اسـت. شـما حداقـل بـه دو منبـع نـور، یکـی بـرای روشـن کـردن سـوژه و دیگری بــرای از بیــن بــردن ســایه نیــاز داریــد. (بــرای حــذف ســایه ها از رفلکتـور نیـز میتـوان اسـتفاده نمـود). معمـولا انتخـاب یـک منبـع روشـنایی خـوب بـه انـدازه دوربیـن و میکروفـون نیـاز بـه بررسـی و جسـتجو نـدارد چـرا کـه فاکتورهـای زیـادی در انتخـاب شـما دخیـل نیســت.

دو عدد سه پایه نور

منابـع نـور نیـز ماننـد دوربیـن بایـد روی سـه پایـه مخصوص مسـتقر شـوند. نگه داشـتن دسـتی منابع نور نهتنها کار عاق نهای نیسـت بلکـه بـه هیـچ عنـوان توصیـه نمیشـود. منابـع روشـنایی را بـر روی سـه پایـه در موقعیـت مناسـبی از سـوژه قـرار دهیـد و فیلمبـرداری را شــروع کنیــد.

زمینه

کافــی اســت یکــی از دیوارهــای ســاده اتــاق را بــه عنــوان زمینــه کار انتخـاب کنیـد. ایـن دیـوار بهتـر اسـت خلـوت و رنـگ سـادهای داشــته باشــد. البتــه بــه هماهنگــی و کنتراســت رنــگ دیــوار و لبــاس ســوژه نیــز دقــت کنیــد. بعــ وه فاصلــه ســوژه از دیــوار حداقــل یــک متــر باشــد تــا ویدیٔویــی کــه ضبــط میکنیــد عمــق خوبــی داشــته باشــد.

 

تجهیزات اضافی برای ولخرجها!

تجهیــزات معرفــی شــده حداقل های مــورد نیــاز بــرای فیلمبــرداری در یــک اســتودیوی خانگــی اســت؛ امــا اگر بتوانیــد کمــی بیشــتر خــرج کنیــد، می توانیــد کیفیــت صــدا و تصویــر را بــاز هــم بیشــتر کنیــد. در ادامــه بــا تعــدادی از ایــن ابزارهــا آشــنا می شــویم:

دوربین ثانویه

شـاید تماشـا کـردن ویدیٔـو از یـک زاویـه ثابـت چنـدان خوشـایند بیننده ها نباشــد. در ایــن شــرایط فیلمبــرداری کــردن بــا دو دوربیــن از دو زاویــه متفــاوت میتوانــد تنــوع خوبــی ایجــاد کنــد. بعــدا در مرحلــه تدویــن ویدیٔــو میتوانید ترکیــب مناســبی از دو زاویــه دیــد را در طی فیلــم بــه نمایــش بگذاریــد. ایــن تکنیــک مخصوصــا بــرای ویدیٔوهــای طولانــی کاربــرد دارد.

پرده عکاسی

پـرده عکاسـی یـا بـک دراپ در زیبـا کـردن صحنـه پشـت سـوژه بسـیار موثـر اسـت. ایـن پرده ها در طرحهـا، رنگهـا و اندازه های مختلــف وجــود دارنــد. ســعی کنیــد از پرده ای اســتفاده کنیــد کــه حداقــل ســایز آن ۲.۵ متــر باشــد تــا در حیــن فیلمبــرداری گوشـههای آن در کادر دوربیـن نیفتـد طـوری کـه بیننـده احسـاس نکنــد پردهــای در پشــت ســوژه قــرار دارد. ایــن پرده ها قیمــت مناسـبی داشـته و اگـر کمـی خـلاق باشـید خودتـان هـم میتوانیـد یکـی از آنهـا را بسـازید. آی بـک دراپ فروشـگاه ایرانـی اسـت کـه انـواع مختلفـی از ایـن پرده ها را بـرای فـروش گذاشـته اسـت.

فوم جاذب صدا

فـوم یـا هـر سـطح نرمـی (پشـم شیشـه، پشـم سـنگ، آکاسـیف و غیـره) بـه خوبـی می توانـد صـدا را جـذب کـرده و جلـوی انعـکاس و اکـو شـدن اصـوات را بگیـرد ضمـن اینکـه در کاهـش سـروصدای بیرونـی و تامیـن یـک فضـای آرام و سـاکت نیـز بسـیار موثر اسـت. ایــن کار بــه صــورت واضحــی کیفیــت صــدای ضبــط شــده را بــالا می بـرد. بسـیاری از اسـتودیوهای ضبـط صـدا و موسـیقی، اتاق های کنفرانــس، آمفی تیٔاترها و ســالن های ســینما بــرای آکوســتیک کـردن فضـای داخلـی از فوم هـای جـاذب صـدا اسـتفاده می کننـد.

منبع سوم نور و یک سه پایه دیگر

بـرای از بیـن بـردن سـایه های باقـی مانده ای کـه احیانـا دو منبـع نــور قبلــی نتوانســته اند بــه خوبــی پوشــش دهنــد می توانیــد یــک منبــع نــور جدیــد در پشــت ســوژه و رو بــه دیــوار، پــرده عکاســی یــا هــر چیــزی دیگــری قــرار دهیــد تــا ایــن ســایه های باقــی مانــده نیـز حـذف شـوند.

منبع مطلب

دسته‌بندی نشده

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *